052-8708655
  052-2708655
E_mail: road10@walla.com

 

 

הנדסת מבנים בטיחות ונגישות  |  רישוי עסק
שירותים ויעוץ בטיחות
 | 
הדרכות בטיחות
הסמכות לתקני איכות
   כיבוי אש

 
 

דרישות לתיק שטח

דף הבית >> מאמרים >> דרישות לתיק שטח
 
ליצירת קשר   נייד-  0528708655  road10@walla.com
לל
פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 1 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
 
.1 כללי 
 
מבני רבי הפזורי ברחבי האר מהווי מוקד סיכו בי א בגלל ריבוי המשתמשי בה ובי 
א בגלל מורכבות וריבוי המתקני במבנה .
 
 
.2 מטרה 
 
.2.1 מטרת תיק בטיחות האש תיק השטח הנה היערכות מוקדמת לאירוע, לרבות אירוע שריפה, של 
השוהי במבנה ושל שירותי הכבאות. 
.2.2 תיק השטח ישמש את שירותי הכבאות להכרת המבנה לצורכי לימוד ותרגול בשגרה, ולטיפול 
באירועי בחלקיו השוני של המבנה – בזמ אמת. 
.2.3 מטרת הוראה זו הנה הגדרת עקרונות אחידי לאופ הכנת תיק שטח למבנה, כאשר לכל מבנה 
עליו חלה הוראה זו תינת בתו" התיק הרחבה בסעיפי הרלוונטיי כ, מתחייב מאופי המבנה. 
 
בהוראה זו ", אירוע –" שריפה, התמוטטות חלק ממבנה או כל אירוע אחר המהווה סכנה לשוהי 
במבנה. 
 
.3 תחולת הוראה :
 
3.1.1. מבני מגורי רבי קומות שגובה מעל 92 מ' מהכניסה הקובעת. 
3.1.2. מבני המפורטי בנספח א' להוראה זו. 
 
הוראה זו לא תחול על מבני בה נדרש תיק מפעל בהתא לתקנות רישוי עסקי (מפעלי 
מסוכני , ) התשנ" –ג 1993. 
 
.4 השיטה 
 
.4.1 מבני חדשי – בעל הנכס / היז יגיש לשירותי הכבאות תיק שטח ע סיו הבניה ולפני אכלוס 
המבנה. 
.4.2 מבני קיימי – בעל הנכס יגיש לשירותי הכבאות תיק שטח במסגרת הביקורת התקופתית של 
שירותי הכבאות ה, מתבצעת במבנה. 
.4.3 כל הפריטי המתוארי בתיק השטח יסומנו על גבי תוכניות המבנה, וכ ישולבו תצלומי בגו+ 
התיק. 
.4.4 לאחר קבלת תיק השטח מידי בעל הנכס, תרכז רשות הכבאות את הנתוני העיקריי מתו" התיק 
"ע ג הטופס המופיע בנספח ב' להוראה זו. טופס זה, לאחר מילויו, יימצא בחדר המבצעי לשימוש 
בשלבי הראשוני של האירוע .פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 2 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
 
.5 תכולת תיק השטח 
 
תיק השטח יכלול את הפרטי הבאי :
 
.5.1 מידע על המבנה: 
 
 .מדויקת כתובת .5.1.1
5.1.2. דרכי התקשרות בעת אירוע: 
בעלי תפקידי חיוניי במבנה לפי הפירוט הבא: תפקיד, ש, טלפו בעבודה, טלפו בבית, 
טלפו נייד. 
5.1.3. תיאור המבנה, דרכי הגישה , רחבות היערכות לכיבוי אש ודרכי החדירה למבנה: 
5.1.3.1. מיקו המבנה: ציו כתובת מדויקת בתוספת פרטי מזהי על מפה / תצלו אווירי. 
5.1.3.2. תיאור כללי של המבנה: תיאור האתר, סיווג המבנה, שימוש עיקרי וייעוד המבנה. 
5.1.3.3. דרכי גישה למבנה: כביש / גשר / אחר. 
5.1.3.3.1. פירוט כושר הדר" לשאת את רכבי הכיבוי. 
 .גישה בדרכי מכשולי פירוט .5.1.3.3.2
5.1.3.4. מיקו רחבות כינוס והיערכות. 
 .למבנה חדירה דרכי .5.1.3.5
5.1.3.6. מיקו רחבות פינוי אנשי מהמבנה. 
 
.5.2 תיאור סביבת המבנה – מגורי (מבני צמודי קרקע / בנייני גבוהי / רביקומות) / מסחר / 
תעשייה וכד .' 
 
.5.3 תיאור מערכות אספקת המי והציוד לגילוי וכיבוי אש במבנה על כל אגפיו (לרבות החניו): 
 
5.3.1. ברז אספקת מי ראשי למבנה. 
5.3.2. ברז אספקת מי עירוני (מחו לגדר המבנה .) 
5.3.3. ברז אספקת מי חיצוני (בתו" גדר המבנה .) 
5.3.4. ברזי כיבוי פנימיי (בתו" המבנה). 
5.3.5. גלגלוני כיבוי אש בתו" המבנה. 
5.3.6. מער" משאבות מי. 
5.3.7. ברז מתזי ראשי למבנה. 
5.3.8. ברזי מתזי קומתיי. 
5.3.9. מאגר מי לכיבוי אש ונפחו. 
5.3.10. רב זי הסנקה להידרנטי ולמתזי שבמבנה. 
5.3.11. מערכות כיבוי במבנה, ובכלל זה מערכות לכיבוי אוטומטי באמצעות מי (ספרינקלרי) 
או באמצעות חומר כיבוי אחר. 
5.3.12. מער" גילוי אש ועש: 
5.3.12.1. מיקו מרכזת גילוי אש ועש ראשית. 
5.3.12.2. מיקו מרכזת גילוי אש ועש משנית. 
5.3.13. לחצני אזעקה והתרעה במבנה. 
5.3.14. מערכת לשחרור חו ועש – מיקומה וצורת הפעלתה. 
5.3.15. מערכות על לח
5.3.16. מערכות אוטומטיות בארונות חשמל ראשיי: 
5.3.16.1. מערכת גילוי אש ועש. 
 .כיבוי מערכת .5.3.16.2פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 3 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
 .במבנה מטפי .5.3.17
 
.5.4 תיאור מפורט של המבנה: 
 
5.4.1. מספר קומות ______ מה _______ מעל הכניסה הקובעת ו________ קומות מתחת 
לכניסה הקובעת. שטח כל קומה במבנה __________ מ .ר" 
5.4.2. עבור מבנה מגורי: מספר הדירות בקומה טיפוסית ___________. 
"סה כ הדירות במבנה: ______ .
5.4.3. עבור מבנה שאינו מיועד למגורי: מס' האנשי המרבי, העשויי לשהות במקו, וכ 
שעות פעילות המקו. 
 :החניו תיאור .5.4.4
 .לחניו גישה דרכי .5.4.4.1
5.4.4.2. פרטי גובה ורוחב הכניסה לחניו. 
5.4.4.3. מבנה החניו: על קרקעי / תת קרקעי, פתוח / סגור. 
 .החניו קומות מספר .5.4.4.4
5.4.4.5. אמצעי שחרור עש בקומות החניו. 
 .בבניי אגפי .5.4.5
הערה: עבור מבנה מגורי, יפורטו בסעי+ זה ג השטחי המסחריי שבקומת הקרקע. 
5.4.5.1. מחסני – תיאור מיקו לפי קומות וסידורי בטיחות האש במחסני (ובכלל זה 
אמצעי שחרור חו ועש). 
5.4.5.2. מעליות – תיאור כמות ומיקו המעליות, לרבות מעלית לאלונקות. 
5.4.5.3. תיאור הפירי במבנה (חשמל , גז, תקשורת, אשפה, מעליות) ומקומות נמוכי (כגו: 
מרתפי .) 
 
.5.5 מער החשמל והאנרגיה במבנה: 
 
5.5.1. מער" החשמל יכלול תיאור של: חדר חברת חשמל (מתח גבוה , ) מיקו השנאי, חדר 
החשמל, לוחות החשמל הראשיי והקומתיי, גנרטור החירו, UPS, חדר משאבות 
ומיקו מפסקי החירו לכבאי. התיאור יכלול מיקו לפי קומות, סוג החדר וסידורי 
בטיחות האש בחדר. 
5.5.2. מער" הדלק יכלול תיאור של: כמות וסוג הדלק המאוחס, פירוט מקומות ניתוק 
אפשריי. 
5.5.3. מער" הגפ"מ יכלול תיאור של: ש חברת הגז ומס' הטלפו שלה להתקשרות בעת חירו. 
כמו כ, יינת תיאור על מיקו האחסו, צורת האחסו, כמות הגפ"מ ומקומות אפשריי 
בזמ תקלה ואירוע. 
 
.5.6 מער המילוט מהמבנה – תיאור מפורט של: 
 
5.6.1. חדרי מדרגות, סיווג, מספר ומיקו. 
5.6.2. דרכי מילוט מהמבנה. 
 .כריזה מערכת .5.6.3
5.6.4. מער" הקשר הפנימי (טלפו כבאי / פאנל פיקוד כבאי –) תיאור הפאנל על כל אמצעי 
השליטה במערכות החירו. 
5.6.5. מחסו / שער וכל גור אחר העלול לעכב את פעילות כוחות הכיבוי וההצלה. 
 
.5.7 תרשימי, תוכניות הנדסיות ותמונות: 
 
5.7.1. תרשי שטח – יכלול רחובות, הידרנטי, ברזי הסנקה, רחבות היערכות, מקו אחסו 
דלק "גפ, מ, חומ"ס וכו .' פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 4 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
5.7.2. תוכניות הנדסיות של המבנה והחניוני יכללו קומה טיפוסית – תו" ציו מעליות, 
פרוזדורי, חדרי מדרגות, ציוד כיבוי, ארונות חשמל, UPS , גז, תקשורת, גנרטור, דלתות 
מילוט, לחצני חירו, מפסקי חירו לכבאי וכ יתר הפריטי המפורטי בתיק השטח 
 (. לעיל 5.7 5.4 – סעיפי)
5.7.3. צילומי: לוח חשמל ראשי, מגופי ראשיי, מגופי לניתוק מערכות אנרגיה ומערכות 
בטיחות אש ספציפיות, ככל שיידרשו ע"י רשות הכבאות. 
 
.5.8 לגבי מבני שמופיעי בנספח א' – יש לכלול ג את הנושאי הבאי: 
 
 :סיכוני הערכת .5.8.1
5.8.1.1. פירוט גורמי סיכו במבנה. 
5.8.1.2. פירוט מוקדי סיכו במבנה. 
5.8.1.3. פירוט גורמי העלולי לעכב את פעולות כוחות הכיבוי וההצלה. 
5.8.1.4. פירוט האירועי בעלי השכיחות הגבוהה ביותר. לצור" סעי+ זה ", אירוע" הנו אירוע 
שריפה או התמוטטות חלק מבניי. 
האירועי יבחרו לאחר התייעצות ע רשות הכבאות. 
 
5.8.2. פירוט הפעילויות לביצוע בזמ אירוע / תקלה במבנה: 
5.8.2.1. אחריות וסמכות הפעלת הנוהל – יש להגדיר מי הגור המוסמ" להפעיל את הנוהל 
ומה הקריטריוני להפעלתו. 
5.8.2.2. השלבי בטיפול באירוע והמשימות העיקריות בכל אחד מהשלבי: 
.א שלב ראשו – התגובה המיידית  
)1 קבלת ההודעה על האירוע, איסו+ ורישו פרטי – מקו מדויק, סוג האירוע 
(שריפה / התמוטטות חלק ממבנה , ) סוג התקלה, נפגעי וכו .'
)2 דיווח והפעלה – 
 גורמי פנימיי: בעלי תפקידי, צוותי מפעליי .
 גורמי חו ושירותי חירו להצלה ולשליטה .
)3 השתלטות על מוקד האירוע תו" ביצוע הערכת סיכוני ראשונית. 
)4 פינוי עובדי ומבקרי לנקודות ריכוז. 
)5 תיאו פעולות ע כוחות הביטחו וההצלה .
.ב שלב שני – המענה הראשוני :
)5 המש" השתלטות על האירוע תו" סיוע לגורמי החירו .
)6 המש" פעולות הערכת סיכוני בשיתו+ גורמי החירו. 
)7 העברת פיקוד למפקדה משולבת ,ייעו בנושאי הקשורי במבנה ובפעילות 
המתבצעת בו. 
)8 השלמת פינוי עובדי ומבקרי ממקו הסכנה. 
.ג שלב שלישי – המענה המשלי :
)9 סיו השתלטות על האירוע. 
.ד שלב רביעי – שלב השיקו :
)11 סילוק הפסולת וההריסות .
)12 שיקו והשמשת מערכות. 
)13 החזרת המצב לקדמותו. 
)14 ביצוע בקרת נזקי. 
)15 תחקי , ר הפקת לקחי ויישומ . 
 
5.8.2.3. ארגו מער" החירו בהתא לטבלה שלהל ועפ י" מאפייני המפעל / העסק וצרכיו. 
מספר האנשי בצוות/מספר הצוותי ייגזר ממאפייני המפעל וממצבי הפעילות שבו, 
ובלבד שיינת מענה לכל התפקידי שבעמודה א' בטבלה זו. 
 פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 5 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
'מס תפקיד משימה 
כללית 
התגובה 
המיידית 
המענה 
הראשוני 
המענה 
המשלי 
השיקו 
.1 מנהל שליטה ובקרה
 
.2 בקרת תהליכי ייצור
 
.3 טיפול באירוע
 
 
.4 הערכת סיכוני
 
.5 חילו וכיבוי אש
 
 6.
טיפול ופינוי רפואי 
.7 אבטחה וסריקה
 
.8 בטיחות
 
 
 
5.8.2.4. קשר ושליטה בטיפול באירוע 
פירוט אמצעי השליטה בה ייעשה שימוש על מנת לשלוט באירוע. לדוגמא: שימוש 
באמצעי קשרטלפו, קשר אלחוטי, איתורית וכו , ' כולל פירוט סדר הדיווח לגורמי 
החירו להצלה ולשליטה: 
.א משטרת ישראל/ /ל"צה פיקוד העור+. 
.ב כבאות והצלה. 
.ג 
.ד 
.ה 
 
5.8.3. היערכות בעלי המבנה לטיפול באירוע: 
5.8.3.1. נהלי פינוי " ע י בעלי המבנה בעת אירוע – בהתא לאירועי שפורטו בסעי+ 5.8.1.4. 
5.8.3.2. נהלי היערכות לטיפול באירוע ע"י בעלי המבנה בהתא לאירועי, שפורטו בסעי+ 
5.8.1.4. הנהלי יתייחסו לפעולות הראשוניות שיבוצעו ע"י בעלי המבנה / העסק עד 
להגעת כוחות ההצלה, כגו: כריזה, ניתוק מערכות האנרגיה. 
5.8.3.3. הפעלת כוח האד, שהוכשר לכ", והציוד שברשות. 
5.8.3.4. דרכי הקשר והחבירה ע כוחות כיבוי האש וכוחות החירו האחרי בזמ אירוע. 
 
.6 הגשת תיק השטח ועדכונו 
 
.6.1 תיק השטח יוגש במסמ" מודפס וכ ע"ג תקליטור בפורמט שיתוא ע רשות הכבאות. 
.6.2 בעת ההגשה תצור+ הצהרה חתונה ע"י מנהל המפעל / העסק / המבנה בדבר נכונות הנתוני 
הכלולי בתיק. בהצהרה הנ"ל ייכלל ג שמו של מכי התיק. 
.6.3 על כריכת תיק השטח יירש ש המבנה והכתובת בצירו+ תמונה וטלפו חירו. בנוס+ לכ", 
יירש ש המבנה, כתובתו ומס' טלפו החירו ג על צידו הצר של התיק. 
.6.4 תיק השטח יעודכ ע"י בעל המבנה לפחות אחת לשנה. עדכוני יועברו לרשות הכבאות בכל פע 
שחל שינוי מהותי במבנה, כאשר נוספו או נגרעו מוקדי סיכו וכאשר חל שינוי בפרטי בעלי 
התפקידי או דרכי ההתקשרות לצור" דיווח / תקשורת בעת אירוע. 
.6.5 במידה ולא חל שינוי מהותי בפרטי המצויני לעיל, יודיע על כ" בעל המבנה בכתב לרשות 
הכבאות. 
סדר דיווח על פי החלטות מנהל האירוע למעט 
סעיפי א ' ' ב להל .פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 6 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
 
נספח א '
 
 
פירוט רשימת המבני הנדרשי להכי תיק שטח 
 
 
.1 אולמות שמחה ששטח המקורה עולה על 750 מ ר" וה חלק ממבנה – יוגש כחלק מתיק השטח של 
המבנה, א המבנה נדרש לכ". 
.2 אצטדיוני ואולמות ספורט ע מושבי מעל 1,000 מקומות ישיבה. 
.3 בנקי – מבני בני 2 קומות או יותר מעל 1,000 מ .ר" 
.4 בתי אבות / בית גיל הזהב – בעלי 50 מיטות ומעלה. 
.5 בתי מלו ופנימיות מעל 35 מיטות (לא יידרש תיק שטח נפרד עבור פעילויות המתקיימות במתק, כגו 
אול שמחות .) 
.6 מבני תעשייה, בתי מסחר, שיווק ושירות לציבור ששטח עולה על 2,000 מ .ר" 
.7 בתי קולנוע, אולמות לכנסי, תיאטרו, בתי עינוג כהגדרת בתקנות שירותי הכבאות ששטח עולה על 
1,000 מ .ר" 
.8 מבני משרדי ששטח עולה על 2,000 מ"ר או בעלי 4 קומות ויותר. 
.9 מבני מוזיאוני ששטח עולה על 1,000 מ .ר" 
.10 מרכז מסחרי ומרכולי ששטח עולה על 2,000 מ"ר או בעלי 4 קומות ויותר. 
.11 קניו. 
.12 מסו+ נוסעי בתחבורה ציבורית (כגו: תחנה מרכזית לאוטובוסי, תחנת רכבת ש) שטחו עולה על 
5,000 מ .ר" 
.13 אוניברסיטאות ומכללות – התייחסות לכל הקמפוס בכללותו. 
.14 בתי חולי ומוסדות רפואיי ששטח עולה על 500 מ" –ר התייחסות לכל הקמפוס בכללותו. 
.15 כפרי נוער – התייחסות לכל הקמפוס בכללותו. 
 פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 7 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
נספח ב' 
 
נתוני עיקריי לשלבי הראשוני לטיפול באירוע 
 
 
ש העסק/מבנה ___________________________________________________ 
כתובת___________________________________________________________ 
טלפו: _______________ המפתחות נמצאי __________________________ 
 
מיקו מפסק זר ראשי: _____________________________________________ 
 
גנרטור: קיי/לא קיי .
 
מיקו ברזי כיבוי עיקריי 3" __________________________________________ 
 
בעלי תפקידי בעסק/מבנה 
ש העובד תפקיד ' טל בבית נייד כתובת 
 
 
 
 
 
סיכוני עיקריי ___________________________________________________ 
_ _______________________________________________________________
________________________________________________________________
__ ______________________________________________________________
 
 
חומרי מסוכני 
ש החומר מס' "או מ ש החומר מס' "או מ מיקו 
 
 
 
 
 
נתוני חיוניי נוספי _______________________________________________ 
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 
 
 פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 1 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
 
.1 כללי 
 
מבני רבי הפזורי ברחבי האר מהווי מוקד סיכו בי א בגלל ריבוי המשתמשי בה ובי 
א בגלל מורכבות וריבוי המתקני במבנה .
 
 
.2 מטרה 
 
.2.1 מטרת תיק בטיחות האש תיק השטח הנה היערכות מוקדמת לאירוע, לרבות אירוע שריפה, של 
השוהי במבנה ושל שירותי הכבאות. 
.2.2 תיק השטח ישמש את שירותי הכבאות להכרת המבנה לצורכי לימוד ותרגול בשגרה, ולטיפול 
באירועי בחלקיו השוני של המבנה – בזמ אמת. 
.2.3 מטרת הוראה זו הנה הגדרת עקרונות אחידי לאופ הכנת תיק שטח למבנה, כאשר לכל מבנה 
עליו חלה הוראה זו תינת בתו" התיק הרחבה בסעיפי הרלוונטיי כ, מתחייב מאופי המבנה. 
 
בהוראה זו ", אירוע –" שריפה, התמוטטות חלק ממבנה או כל אירוע אחר המהווה סכנה לשוהי 
במבנה. 
 
.3 תחולת הוראה :
 
3.1.1. מבני מגורי רבי קומות שגובה מעל 92 מ' מהכניסה הקובעת. 
3.1.2. מבני המפורטי בנספח א' להוראה זו. 
 
הוראה זו לא תחול על מבני בה נדרש תיק מפעל בהתא לתקנות רישוי עסקי (מפעלי 
מסוכני , ) התשנ" –ג 1993. 
 
.4 השיטה 
 
.4.1 מבני חדשי – בעל הנכס / היז יגיש לשירותי הכבאות תיק שטח ע סיו הבניה ולפני אכלוס 
המבנה. 
.4.2 מבני קיימי – בעל הנכס יגיש לשירותי הכבאות תיק שטח במסגרת הביקורת התקופתית של 
שירותי הכבאות ה, מתבצעת במבנה. 
.4.3 כל הפריטי המתוארי בתיק השטח יסומנו על גבי תוכניות המבנה, וכ ישולבו תצלומי בגו+ 
התיק. 
.4.4 לאחר קבלת תיק השטח מידי בעל הנכס, תרכז רשות הכבאות את הנתוני העיקריי מתו" התיק 
"ע ג הטופס המופיע בנספח ב' להוראה זו. טופס זה, לאחר מילויו, יימצא בחדר המבצעי לשימוש 
בשלבי הראשוני של האירוע .פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 2 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
 
.5 תכולת תיק השטח 
 
תיק השטח יכלול את הפרטי הבאי :
 
.5.1 מידע על המבנה: 
 
 .מדויקת כתובת .5.1.1
5.1.2. דרכי התקשרות בעת אירוע: 
בעלי תפקידי חיוניי במבנה לפי הפירוט הבא: תפקיד, ש, טלפו בעבודה, טלפו בבית, 
טלפו נייד. 
5.1.3. תיאור המבנה, דרכי הגישה , רחבות היערכות לכיבוי אש ודרכי החדירה למבנה: 
5.1.3.1. מיקו המבנה: ציו כתובת מדויקת בתוספת פרטי מזהי על מפה / תצלו אווירי. 
5.1.3.2. תיאור כללי של המבנה: תיאור האתר, סיווג המבנה, שימוש עיקרי וייעוד המבנה. 
5.1.3.3. דרכי גישה למבנה: כביש / גשר / אחר. 
5.1.3.3.1. פירוט כושר הדר" לשאת את רכבי הכיבוי. 
 .גישה בדרכי מכשולי פירוט .5.1.3.3.2
5.1.3.4. מיקו רחבות כינוס והיערכות. 
 .למבנה חדירה דרכי .5.1.3.5
5.1.3.6. מיקו רחבות פינוי אנשי מהמבנה. 
 
.5.2 תיאור סביבת המבנה – מגורי (מבני צמודי קרקע / בנייני גבוהי / רביקומות) / מסחר / 
תעשייה וכד .' 
 
.5.3 תיאור מערכות אספקת המי והציוד לגילוי וכיבוי אש במבנה על כל אגפיו (לרבות החניו): 
 
5.3.1. ברז אספקת מי ראשי למבנה. 
5.3.2. ברז אספקת מי עירוני (מחו לגדר המבנה .) 
5.3.3. ברז אספקת מי חיצוני (בתו" גדר המבנה .) 
5.3.4. ברזי כיבוי פנימיי (בתו" המבנה). 
5.3.5. גלגלוני כיבוי אש בתו" המבנה. 
5.3.6. מער" משאבות מי. 
5.3.7. ברז מתזי ראשי למבנה. 
5.3.8. ברזי מתזי קומתיי. 
5.3.9. מאגר מי לכיבוי אש ונפחו. 
5.3.10. רב זי הסנקה להידרנטי ולמתזי שבמבנה. 
5.3.11. מערכות כיבוי במבנה, ובכלל זה מערכות לכיבוי אוטומטי באמצעות מי (ספרינקלרי) 
או באמצעות חומר כיבוי אחר. 
5.3.12. מער" גילוי אש ועש: 
5.3.12.1. מיקו מרכזת גילוי אש ועש ראשית. 
5.3.12.2. מיקו מרכזת גילוי אש ועש משנית. 
5.3.13. לחצני אזעקה והתרעה במבנה. 
5.3.14. מערכת לשחרור חו ועש – מיקומה וצורת הפעלתה. 
5.3.15. מערכות על לח
5.3.16. מערכות אוטומטיות בארונות חשמל ראשיי: 
5.3.16.1. מערכת גילוי אש ועש. 
 .כיבוי מערכת .5.3.16.2פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 3 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
 .במבנה מטפי .5.3.17
 
.5.4 תיאור מפורט של המבנה: 
 
5.4.1. מספר קומות ______ מה _______ מעל הכניסה הקובעת ו________ קומות מתחת 
לכניסה הקובעת. שטח כל קומה במבנה __________ מ .ר" 
5.4.2. עבור מבנה מגורי: מספר הדירות בקומה טיפוסית ___________. 
"סה כ הדירות במבנה: ______ .
5.4.3. עבור מבנה שאינו מיועד למגורי: מס' האנשי המרבי, העשויי לשהות במקו, וכ 
שעות פעילות המקו. 
 :החניו תיאור .5.4.4
 .לחניו גישה דרכי .5.4.4.1
5.4.4.2. פרטי גובה ורוחב הכניסה לחניו. 
5.4.4.3. מבנה החניו: על קרקעי / תת קרקעי, פתוח / סגור. 
 .החניו קומות מספר .5.4.4.4
5.4.4.5. אמצעי שחרור עש בקומות החניו. 
 .בבניי אגפי .5.4.5
הערה: עבור מבנה מגורי, יפורטו בסעי+ זה ג השטחי המסחריי שבקומת הקרקע. 
5.4.5.1. מחסני – תיאור מיקו לפי קומות וסידורי בטיחות האש במחסני (ובכלל זה 
אמצעי שחרור חו ועש). 
5.4.5.2. מעליות – תיאור כמות ומיקו המעליות, לרבות מעלית לאלונקות. 
5.4.5.3. תיאור הפירי במבנה (חשמל , גז, תקשורת, אשפה, מעליות) ומקומות נמוכי (כגו: 
מרתפי .) 
 
.5.5 מער החשמל והאנרגיה במבנה: 
 
5.5.1. מער" החשמל יכלול תיאור של: חדר חברת חשמל (מתח גבוה , ) מיקו השנאי, חדר 
החשמל, לוחות החשמל הראשיי והקומתיי, גנרטור החירו, UPS, חדר משאבות 
ומיקו מפסקי החירו לכבאי. התיאור יכלול מיקו לפי קומות, סוג החדר וסידורי 
בטיחות האש בחדר. 
5.5.2. מער" הדלק יכלול תיאור של: כמות וסוג הדלק המאוחס, פירוט מקומות ניתוק 
אפשריי. 
5.5.3. מער" הגפ"מ יכלול תיאור של: ש חברת הגז ומס' הטלפו שלה להתקשרות בעת חירו. 
כמו כ, יינת תיאור על מיקו האחסו, צורת האחסו, כמות הגפ"מ ומקומות אפשריי 
בזמ תקלה ואירוע. 
 
.5.6 מער המילוט מהמבנה – תיאור מפורט של: 
 
5.6.1. חדרי מדרגות, סיווג, מספר ומיקו. 
5.6.2. דרכי מילוט מהמבנה. 
 .כריזה מערכת .5.6.3
5.6.4. מער" הקשר הפנימי (טלפו כבאי / פאנל פיקוד כבאי –) תיאור הפאנל על כל אמצעי 
השליטה במערכות החירו. 
5.6.5. מחסו / שער וכל גור אחר העלול לעכב את פעילות כוחות הכיבוי וההצלה. 
 
.5.7 תרשימי, תוכניות הנדסיות ותמונות: 
 
5.7.1. תרשי שטח – יכלול רחובות, הידרנטי, ברזי הסנקה, רחבות היערכות, מקו אחסו 
דלק "גפ, מ, חומ"ס וכו .' פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 4 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
5.7.2. תוכניות הנדסיות של המבנה והחניוני יכללו קומה טיפוסית – תו" ציו מעליות, 
פרוזדורי, חדרי מדרגות, ציוד כיבוי, ארונות חשמל, UPS , גז, תקשורת, גנרטור, דלתות 
מילוט, לחצני חירו, מפסקי חירו לכבאי וכ יתר הפריטי המפורטי בתיק השטח 
 (. לעיל 5.7 5.4 – סעיפי)
5.7.3. צילומי: לוח חשמל ראשי, מגופי ראשיי, מגופי לניתוק מערכות אנרגיה ומערכות 
בטיחות אש ספציפיות, ככל שיידרשו ע"י רשות הכבאות. 
 
.5.8 לגבי מבני שמופיעי בנספח א' – יש לכלול ג את הנושאי הבאי: 
 
 :סיכוני הערכת .5.8.1
5.8.1.1. פירוט גורמי סיכו במבנה. 
5.8.1.2. פירוט מוקדי סיכו במבנה. 
5.8.1.3. פירוט גורמי העלולי לעכב את פעולות כוחות הכיבוי וההצלה. 
5.8.1.4. פירוט האירועי בעלי השכיחות הגבוהה ביותר. לצור" סעי+ זה ", אירוע" הנו אירוע 
שריפה או התמוטטות חלק מבניי. 
האירועי יבחרו לאחר התייעצות ע רשות הכבאות. 
 
5.8.2. פירוט הפעילויות לביצוע בזמ אירוע / תקלה במבנה: 
5.8.2.1. אחריות וסמכות הפעלת הנוהל – יש להגדיר מי הגור המוסמ" להפעיל את הנוהל 
ומה הקריטריוני להפעלתו. 
5.8.2.2. השלבי בטיפול באירוע והמשימות העיקריות בכל אחד מהשלבי: 
.א שלב ראשו – התגובה המיידית  
)1 קבלת ההודעה על האירוע, איסו+ ורישו פרטי – מקו מדויק, סוג האירוע 
(שריפה / התמוטטות חלק ממבנה , ) סוג התקלה, נפגעי וכו .'
)2 דיווח והפעלה – 
 גורמי פנימיי: בעלי תפקידי, צוותי מפעליי .
 גורמי חו ושירותי חירו להצלה ולשליטה .
)3 השתלטות על מוקד האירוע תו" ביצוע הערכת סיכוני ראשונית. 
)4 פינוי עובדי ומבקרי לנקודות ריכוז. 
)5 תיאו פעולות ע כוחות הביטחו וההצלה .
.ב שלב שני – המענה הראשוני :
)5 המש" השתלטות על האירוע תו" סיוע לגורמי החירו .
)6 המש" פעולות הערכת סיכוני בשיתו+ גורמי החירו. 
)7 העברת פיקוד למפקדה משולבת ,ייעו בנושאי הקשורי במבנה ובפעילות 
המתבצעת בו. 
)8 השלמת פינוי עובדי ומבקרי ממקו הסכנה. 
.ג שלב שלישי – המענה המשלי :
)9 סיו השתלטות על האירוע. 
.ד שלב רביעי – שלב השיקו :
)11 סילוק הפסולת וההריסות .
)12 שיקו והשמשת מערכות. 
)13 החזרת המצב לקדמותו. 
)14 ביצוע בקרת נזקי. 
)15 תחקי , ר הפקת לקחי ויישומ . 
 
5.8.2.3. ארגו מער" החירו בהתא לטבלה שלהל ועפ י" מאפייני המפעל / העסק וצרכיו. 
מספר האנשי בצוות/מספר הצוותי ייגזר ממאפייני המפעל וממצבי הפעילות שבו, 
ובלבד שיינת מענה לכל התפקידי שבעמודה א' בטבלה זו. 
 פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 5 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
'מס תפקיד משימה 
כללית 
התגובה 
המיידית 
המענה 
הראשוני 
המענה 
המשלי 
השיקו 
.1 מנהל שליטה ובקרה
 
.2 בקרת תהליכי ייצור
 
.3 טיפול באירוע
 
 
.4 הערכת סיכוני
 
.5 חילו וכיבוי אש
 
 6.
טיפול ופינוי רפואי 
.7 אבטחה וסריקה
 
.8 בטיחות
 
 
 
5.8.2.4. קשר ושליטה בטיפול באירוע 
פירוט אמצעי השליטה בה ייעשה שימוש על מנת לשלוט באירוע. לדוגמא: שימוש 
באמצעי קשרטלפו, קשר אלחוטי, איתורית וכו , ' כולל פירוט סדר הדיווח לגורמי 
החירו להצלה ולשליטה: 
.א משטרת ישראל/ /ל"צה פיקוד העור+. 
.ב כבאות והצלה. 
.ג 
.ד 
.ה 
 
5.8.3. היערכות בעלי המבנה לטיפול באירוע: 
5.8.3.1. נהלי פינוי " ע י בעלי המבנה בעת אירוע – בהתא לאירועי שפורטו בסעי+ 5.8.1.4. 
5.8.3.2. נהלי היערכות לטיפול באירוע ע"י בעלי המבנה בהתא לאירועי, שפורטו בסעי+ 
5.8.1.4. הנהלי יתייחסו לפעולות הראשוניות שיבוצעו ע"י בעלי המבנה / העסק עד 
להגעת כוחות ההצלה, כגו: כריזה, ניתוק מערכות האנרגיה. 
5.8.3.3. הפעלת כוח האד, שהוכשר לכ", והציוד שברשות. 
5.8.3.4. דרכי הקשר והחבירה ע כוחות כיבוי האש וכוחות החירו האחרי בזמ אירוע. 
 
.6 הגשת תיק השטח ועדכונו 
 
.6.1 תיק השטח יוגש במסמ" מודפס וכ ע"ג תקליטור בפורמט שיתוא ע רשות הכבאות. 
.6.2 בעת ההגשה תצור+ הצהרה חתונה ע"י מנהל המפעל / העסק / המבנה בדבר נכונות הנתוני 
הכלולי בתיק. בהצהרה הנ"ל ייכלל ג שמו של מכי התיק. 
.6.3 על כריכת תיק השטח יירש ש המבנה והכתובת בצירו+ תמונה וטלפו חירו. בנוס+ לכ", 
יירש ש המבנה, כתובתו ומס' טלפו החירו ג על צידו הצר של התיק. 
.6.4 תיק השטח יעודכ ע"י בעל המבנה לפחות אחת לשנה. עדכוני יועברו לרשות הכבאות בכל פע 
שחל שינוי מהותי במבנה, כאשר נוספו או נגרעו מוקדי סיכו וכאשר חל שינוי בפרטי בעלי 
התפקידי או דרכי ההתקשרות לצור" דיווח / תקשורת בעת אירוע. 
.6.5 במידה ולא חל שינוי מהותי בפרטי המצויני לעיל, יודיע על כ" בעל המבנה בכתב לרשות 
הכבאות. 
סדר דיווח על פי החלטות מנהל האירוע למעט 
סעיפי א ' ' ב להל .פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 6 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
 
נספח א '
 
 
פירוט רשימת המבני הנדרשי להכי תיק שטח 
 
 
.1 אולמות שמחה ששטח המקורה עולה על 750 מ ר" וה חלק ממבנה – יוגש כחלק מתיק השטח של 
המבנה, א המבנה נדרש לכ". 
.2 אצטדיוני ואולמות ספורט ע מושבי מעל 1,000 מקומות ישיבה. 
.3 בנקי – מבני בני 2 קומות או יותר מעל 1,000 מ .ר" 
.4 בתי אבות / בית גיל הזהב – בעלי 50 מיטות ומעלה. 
.5 בתי מלו ופנימיות מעל 35 מיטות (לא יידרש תיק שטח נפרד עבור פעילויות המתקיימות במתק, כגו 
אול שמחות .) 
.6 מבני תעשייה, בתי מסחר, שיווק ושירות לציבור ששטח עולה על 2,000 מ .ר" 
.7 בתי קולנוע, אולמות לכנסי, תיאטרו, בתי עינוג כהגדרת בתקנות שירותי הכבאות ששטח עולה על 
1,000 מ .ר" 
.8 מבני משרדי ששטח עולה על 2,000 מ"ר או בעלי 4 קומות ויותר. 
.9 מבני מוזיאוני ששטח עולה על 1,000 מ .ר" 
.10 מרכז מסחרי ומרכולי ששטח עולה על 2,000 מ"ר או בעלי 4 קומות ויותר. 
.11 קניו. 
.12 מסו+ נוסעי בתחבורה ציבורית (כגו: תחנה מרכזית לאוטובוסי, תחנת רכבת ש) שטחו עולה על 
5,000 מ .ר" 
.13 אוניברסיטאות ומכללות – התייחסות לכל הקמפוס בכללותו. 
.14 בתי חולי ומוסדות רפואיי ששטח עולה על 500 מ" –ר התייחסות לכל הקמפוס בכללותו. 
.15 כפרי נוער – התייחסות לכל הקמפוס בכללותו. 
 פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 7 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
נספח ב' 
 
נתוני עיקריי לשלבי הראשוני לטיפול באירוע 
 
 
ש העסק/מבנה ___________________________________________________ 
כתובת___________________________________________________________ 
טלפו: _______________ המפתחות נמצאי __________________________ 
 
מיקו מפסק זר ראשי: _____________________________________________ 
 
גנרטור: קיי/לא קיי .
 
מיקו ברזי כיבוי עיקריי 3" __________________________________________ 
 
בעלי תפקידי בעסק/מבנה 
ש העובד תפקיד ' טל בבית נייד כתובת 
 
 
 
 
 
סיכוני עיקריי ___________________________________________________ 
_ _______________________________________________________________
________________________________________________________________
__ ______________________________________________________________
 
 
חומרי מסוכני 
ש החומר מס' "או מ ש החומר מס' "או מ מיקו 
 
 
 
 
 
נתוני חיוניי נוספי _______________________________________________ 
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 
 
  
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 1 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
 
.1 כללי 
 
מבני רבי הפזורי ברחבי האר     מהווי מוקד סיכו בי א בגלל ריבוי המשתמשי בה ובי 
א בגלל מורכבות וריבוי המתקני במבנה .
 
 
.2 מטרה 
 
.2.1 מטרת תיק בטיחות האש תיק השטח הנה היערכות מוקדמת לאירוע, לרבות אירוע שריפה, של 
השוהי במבנה ושל שירותי הכבאות. 
.2.2 תיק השטח ישמש את שירותי הכבאות להכרת המבנה לצורכי לימוד ותרגול בשגרה, ולטיפול 
באירועי בחלקיו השוני של המבנה – בזמ אמת. 
.2.3 מטרת הוראה זו הנה הגדרת עקרונות אחידי לאופ הכנת תיק שטח למבנה, כאשר לכל מבנה 
עליו חלה הוראה זו תינת בתו" התיק הרחבה בסעיפי הרלוונטיי כ, מתחייב מאופי המבנה. 
 
בהוראה זו ", אירוע –" שריפה, התמוטטות חלק ממבנה או כל אירוע אחר המהווה סכנה לשוהי 
במבנה. 
 
.3 תחולת הוראה :
 
3.1.1. מבני מגורי רבי קומות שגובה מעל 92 מ' מהכניסה הקובעת. 
3.1.2. מבני המפורטי בנספח א' להוראה זו. 
 
הוראה זו לא תחול על מבני בה נדרש תיק מפעל בהתא לתקנות רישוי עסקי (מפעלי 
מסוכני , ) התשנ" –ג 1993. 
 
.4 השיטה 
 
.4.1 מבני חדשי – בעל הנכס / היז יגיש לשירותי הכבאות תיק שטח ע סיו הבניה ולפני אכלוס 
המבנה. 
.4.2 מבני קיימי – בעל הנכס יגיש לשירותי הכבאות תיק שטח במסגרת הביקורת התקופתית של 
שירותי הכבאות ה, מתבצעת במבנה. 
.4.3 כל הפריטי המתוארי בתיק השטח יסומנו על גבי תוכניות המבנה, וכ ישולבו תצלומי בגו+ 
התיק. 
.4.4 לאחר קבלת תיק השטח מידי בעל הנכס, תרכז רשות הכבאות את הנתוני העיקריי מתו" התיק 
"ע ג הטופס המופיע בנספח ב' להוראה זו. טופס זה, לאחר מילויו, יימצא בחדר המבצעי לשימוש 
בשלבי הראשוני של האירוע .פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 2 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
 
.5 תכולת תיק השטח 
 
תיק השטח יכלול את הפרטי הבאי :
 
.5.1 מידע על המבנה: 
 
 .מדויקת כתובת .5.1.1
5.1.2. דרכי התקשרות בעת אירוע: 
בעלי תפקידי חיוניי במבנה לפי הפירוט הבא: תפקיד, ש, טלפו בעבודה, טלפו בבית, 
טלפו נייד. 
5.1.3. תיאור המבנה, דרכי הגישה , רחבות היערכות לכיבוי אש ודרכי החדירה למבנה: 
5.1.3.1. מיקו המבנה: ציו כתובת מדויקת בתוספת פרטי מזהי על מפה / תצלו אווירי. 
5.1.3.2. תיאור כללי של המבנה: תיאור האתר, סיווג המבנה, שימוש עיקרי וייעוד המבנה. 
5.1.3.3. דרכי גישה למבנה: כביש / גשר / אחר. 
5.1.3.3.1. פירוט כושר הדר" לשאת את רכבי הכיבוי. 
 .גישה בדרכי מכשולי פירוט .5.1.3.3.2
5.1.3.4. מיקו רחבות כינוס והיערכות. 
 .למבנה חדירה דרכי .5.1.3.5
5.1.3.6. מיקו רחבות פינוי אנשי מהמבנה. 
 
.5.2 תיאור סביבת המבנה – מגורי (מבני צמודי קרקע / בנייני גבוהי / רביקומות) / מסחר / 
תעשייה וכד .' 
 
.5.3 תיאור מערכות אספקת המי והציוד לגילוי וכיבוי אש במבנה על כל אגפיו (לרבות החניו): 
 
5.3.1. ברז אספקת מי ראשי למבנה. 
5.3.2. ברז אספקת מי עירוני (מחו     לגדר המבנה .) 
5.3.3. ברז אספקת מי חיצוני (בתו" גדר המבנה .) 
5.3.4. ברזי כיבוי פנימיי (בתו" המבנה). 
5.3.5. גלגלוני כיבוי אש בתו" המבנה. 
5.3.6. מער" משאבות מי. 
5.3.7. ברז מתזי ראשי למבנה. 
5.3.8. ברזי מתזי קומתיי. 
5.3.9. מאגר מי לכיבוי אש ונפחו. 
5.3.10. רב זי הסנקה להידרנטי ולמתזי שבמבנה. 
5.3.11. מערכות כיבוי במבנה, ובכלל זה מערכות לכיבוי אוטומטי באמצעות מי (ספרינקלרי) 
או באמצעות חומר כיבוי אחר. 
5.3.12. מער" גילוי אש ועש: 
5.3.12.1. מיקו מרכזת גילוי אש ועש ראשית. 
5.3.12.2. מיקו מרכזת גילוי אש ועש משנית. 
5.3.13. לחצני אזעקה והתרעה במבנה. 
5.3.14. מערכת לשחרור חו ועש – מיקומה וצורת הפעלתה. 
5.3.15. מערכות על לח    . 
5.3.16. מערכות אוטומטיות בארונות חשמל ראשיי: 
5.3.16.1. מערכת גילוי אש ועש. 
 .כיבוי מערכת .5.3.16.2פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 3 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
 .במבנה מטפי .5.3.17
 
.5.4 תיאור מפורט של המבנה: 
 
5.4.1. מספר קומות ______ מה _______ מעל הכניסה הקובעת ו________ קומות מתחת 
לכניסה הקובעת. שטח כל קומה במבנה __________ מ .ר" 
5.4.2. עבור מבנה מגורי: מספר הדירות בקומה טיפוסית ___________. 
"סה כ הדירות במבנה: ______ .
5.4.3. עבור מבנה שאינו מיועד למגורי: מס' האנשי המרבי, העשויי לשהות במקו, וכ 
שעות פעילות המקו. 
 :החניו תיאור .5.4.4
 .לחניו גישה דרכי .5.4.4.1
5.4.4.2. פרטי גובה ורוחב הכניסה לחניו. 
5.4.4.3. מבנה החניו: על קרקעי / תת קרקעי, פתוח / סגור. 
 .החניו קומות מספר .5.4.4.4
5.4.4.5. אמצעי שחרור עש בקומות החניו. 
 .בבניי אגפי .5.4.5
הערה: עבור מבנה מגורי, יפורטו בסעי+ זה ג השטחי המסחריי שבקומת הקרקע. 
5.4.5.1. מחסני – תיאור מיקו לפי קומות וסידורי בטיחות האש במחסני (ובכלל זה 
אמצעי שחרור חו ועש). 
5.4.5.2. מעליות – תיאור כמות ומיקו המעליות, לרבות מעלית לאלונקות. 
5.4.5.3. תיאור הפירי במבנה (חשמל , גז, תקשורת, אשפה, מעליות) ומקומות נמוכי (כגו: 
מרתפי .) 
 
.5.5 מער החשמל והאנרגיה במבנה: 
 
5.5.1. מער" החשמל יכלול תיאור של: חדר חברת חשמל (מתח גבוה , ) מיקו השנאי, חדר 
החשמל, לוחות החשמל הראשיי והקומתיי, גנרטור החירו, UPS, חדר משאבות 
ומיקו מפסקי החירו לכבאי. התיאור יכלול מיקו לפי קומות, סוג החדר וסידורי 
בטיחות האש בחדר. 
5.5.2. מער" הדלק יכלול תיאור של: כמות וסוג הדלק המאוחס, פירוט מקומות ניתוק 
אפשריי. 
5.5.3. מער" הגפ"מ יכלול תיאור של: ש חברת הגז ומס' הטלפו שלה להתקשרות בעת חירו. 
כמו כ, יינת תיאור על מיקו האחסו, צורת האחסו, כמות הגפ"מ ומקומות אפשריי 
בזמ תקלה ואירוע. 
 
.5.6 מער המילוט מהמבנה – תיאור מפורט של: 
 
5.6.1. חדרי מדרגות, סיווג, מספר ומיקו. 
5.6.2. דרכי מילוט מהמבנה. 
 .כריזה מערכת .5.6.3
5.6.4. מער" הקשר הפנימי (טלפו כבאי / פאנל פיקוד כבאי –) תיאור הפאנל על כל אמצעי 
השליטה במערכות החירו. 
5.6.5. מחסו / שער וכל גור אחר העלול לעכב את פעילות כוחות הכיבוי וההצלה. 
 
.5.7 תרשימי, תוכניות הנדסיות ותמונות: 
 
5.7.1. תרשי שטח – יכלול רחובות, הידרנטי, ברזי הסנקה, רחבות היערכות, מקו אחסו 
דלק "גפ, מ, חומ"ס וכו .' פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 4 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
5.7.2. תוכניות הנדסיות של המבנה והחניוני יכללו קומה טיפוסית – תו" ציו מעליות, 
פרוזדורי, חדרי מדרגות, ציוד כיבוי, ארונות חשמל, UPS , גז, תקשורת, גנרטור, דלתות 
מילוט, לחצני חירו, מפסקי חירו לכבאי וכ יתר הפריטי המפורטי בתיק השטח 
 (. לעיל 5.7 5.4 – סעיפי)
5.7.3. צילומי: לוח חשמל ראשי, מגופי ראשיי, מגופי לניתוק מערכות אנרגיה ומערכות 
בטיחות אש ספציפיות, ככל שיידרשו ע"י רשות הכבאות. 
 
.5.8 לגבי מבני שמופיעי בנספח א' – יש לכלול ג את הנושאי הבאי: 
 
 :סיכוני הערכת .5.8.1
5.8.1.1. פירוט גורמי סיכו במבנה. 
5.8.1.2. פירוט מוקדי סיכו במבנה. 
5.8.1.3. פירוט גורמי העלולי לעכב את פעולות כוחות הכיבוי וההצלה. 
5.8.1.4. פירוט האירועי בעלי השכיחות הגבוהה ביותר. לצור" סעי+ זה ", אירוע" הנו אירוע 
שריפה או התמוטטות חלק מבניי. 
האירועי יבחרו לאחר התייעצות ע רשות הכבאות. 
 
5.8.2. פירוט הפעילויות לביצוע בזמ אירוע / תקלה במבנה: 
5.8.2.1. אחריות וסמכות הפעלת הנוהל – יש להגדיר מי הגור המוסמ" להפעיל את הנוהל 
ומה הקריטריוני להפעלתו. 
5.8.2.2. השלבי בטיפול באירוע והמשימות העיקריות בכל אחד מהשלבי: 
.א שלב ראשו – התגובה המיידית  
)1 קבלת ההודעה על האירוע, איסו+ ורישו פרטי – מקו מדויק, סוג האירוע 
(שריפה / התמוטטות חלק ממבנה , ) סוג התקלה, נפגעי וכו .'
)2 דיווח והפעלה – 
 גורמי פנימיי: בעלי תפקידי, צוותי מפעליי .
 גורמי חו     ושירותי חירו להצלה ולשליטה .
)3 השתלטות על מוקד האירוע תו" ביצוע הערכת סיכוני ראשונית. 
)4 פינוי עובדי ומבקרי לנקודות ריכוז. 
)5 תיאו פעולות ע כוחות הביטחו וההצלה .
.ב שלב שני – המענה הראשוני :
)5 המש" השתלטות על האירוע תו" סיוע לגורמי החירו .
)6 המש" פעולות הערכת סיכוני בשיתו+ גורמי החירו. 
)7 העברת פיקוד למפקדה משולבת ,ייעו     בנושאי הקשורי במבנה ובפעילות 
המתבצעת בו. 
)8 השלמת פינוי עובדי ומבקרי ממקו הסכנה. 
.ג שלב שלישי – המענה המשלי :
)9 סיו השתלטות על האירוע. 
.ד שלב רביעי – שלב השיקו :
)11 סילוק הפסולת וההריסות .
)12 שיקו והשמשת מערכות. 
)13 החזרת המצב לקדמותו. 
)14 ביצוע בקרת נזקי. 
)15 תחקי , ר הפקת לקחי ויישומ . 
 
5.8.2.3. ארגו מער" החירו בהתא לטבלה שלהל ועפ י" מאפייני המפעל / העסק וצרכיו. 
מספר האנשי בצוות/מספר הצוותי ייגזר ממאפייני המפעל וממצבי הפעילות שבו, 
ובלבד שיינת מענה לכל התפקידי שבעמודה א' בטבלה זו. 
 פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 5 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
'מס תפקיד משימה 
כללית 
התגובה 
המיידית 
המענה 
הראשוני 
המענה 
המשלי 
השיקו 
.1 מנהל שליטה ובקרה
 
.2 בקרת תהליכי ייצור
 
.3 טיפול באירוע
 
 
.4 הערכת סיכוני
 
.5 חילו     וכיבוי אש
 
 6.
טיפול ופינוי רפואי 
.7 אבטחה וסריקה
 
.8 בטיחות
 
 
 
5.8.2.4. קשר ושליטה בטיפול באירוע 
פירוט אמצעי השליטה בה ייעשה שימוש על מנת לשלוט באירוע. לדוגמא: שימוש 
באמצעי קשרטלפו, קשר אלחוטי, איתורית וכו , ' כולל פירוט סדר הדיווח לגורמי 
החירו להצלה ולשליטה: 
.א משטרת ישראל/ /ל"צה פיקוד העור+. 
.ב כבאות והצלה. 
.ג 
.ד 
.ה 
 
5.8.3. היערכות בעלי המבנה לטיפול באירוע: 
5.8.3.1. נהלי פינוי " ע י בעלי המבנה בעת אירוע – בהתא לאירועי שפורטו בסעי+ 5.8.1.4. 
5.8.3.2. נהלי היערכות לטיפול באירוע ע"י בעלי המבנה בהתא לאירועי, שפורטו בסעי+ 
5.8.1.4. הנהלי יתייחסו לפעולות הראשוניות שיבוצעו ע"י בעלי המבנה / העסק עד 
להגעת כוחות ההצלה, כגו: כריזה, ניתוק מערכות האנרגיה. 
5.8.3.3. הפעלת כוח האד, שהוכשר לכ", והציוד שברשות. 
5.8.3.4. דרכי הקשר והחבירה ע כוחות כיבוי האש וכוחות החירו האחרי בזמ אירוע. 
 
.6 הגשת תיק השטח ועדכונו 
 
.6.1 תיק השטח יוגש במסמ" מודפס וכ ע"ג תקליטור בפורמט שיתוא ע רשות הכבאות. 
.6.2 בעת ההגשה תצור+ הצהרה חתונה ע"י מנהל המפעל / העסק / המבנה בדבר נכונות הנתוני 
הכלולי בתיק. בהצהרה הנ"ל ייכלל ג שמו של מכי התיק. 
.6.3 על כריכת תיק השטח יירש ש המבנה והכתובת בצירו+ תמונה וטלפו חירו. בנוס+ לכ", 
יירש ש המבנה, כתובתו ומס' טלפו החירו ג על צידו הצר של התיק. 
.6.4 תיק השטח יעודכ ע"י בעל המבנה לפחות אחת לשנה. עדכוני יועברו לרשות הכבאות בכל פע 
שחל שינוי מהותי במבנה, כאשר נוספו או נגרעו מוקדי סיכו וכאשר חל שינוי בפרטי בעלי 
התפקידי או דרכי ההתקשרות לצור" דיווח / תקשורת בעת אירוע. 
.6.5 במידה ולא חל שינוי מהותי בפרטי המצויני לעיל, יודיע על כ" בעל המבנה בכתב לרשות 
הכבאות. 
סדר דיווח על פי החלטות מנהל האירוע למעט 
סעיפי א ' ' ב להל .פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 6 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
 
נספח א '
 
 
פירוט רשימת המבני הנדרשי להכי תיק שטח 
 
 
.1 אולמות שמחה ששטח המקורה עולה על 750 מ ר" וה חלק ממבנה – יוגש כחלק מתיק השטח של 
המבנה, א המבנה נדרש לכ". 
.2 אצטדיוני ואולמות ספורט ע מושבי מעל 1,000 מקומות ישיבה. 
.3 בנקי – מבני בני 2 קומות או יותר מעל 1,000 מ .ר" 
.4 בתי אבות / בית גיל הזהב – בעלי 50 מיטות ומעלה. 
.5 בתי מלו ופנימיות מעל 35 מיטות (לא יידרש תיק שטח נפרד עבור פעילויות המתקיימות במתק, כגו 
אול שמחות .) 
.6 מבני תעשייה, בתי מסחר, שיווק ושירות לציבור ששטח עולה על 2,000 מ .ר" 
.7 בתי קולנוע, אולמות לכנסי, תיאטרו, בתי עינוג כהגדרת בתקנות שירותי הכבאות ששטח עולה על 
1,000 מ .ר" 
.8 מבני משרדי ששטח עולה על 2,000 מ"ר או בעלי 4 קומות ויותר. 
.9 מבני מוזיאוני ששטח עולה על 1,000 מ .ר" 
.10 מרכז מסחרי ומרכולי ששטח עולה על 2,000 מ"ר או בעלי 4 קומות ויותר. 
.11 קניו. 
.12 מסו+ נוסעי בתחבורה ציבורית (כגו: תחנה מרכזית לאוטובוסי, תחנת רכבת ש) שטחו עולה על 
5,000 מ .ר" 
.13 אוניברסיטאות ומכללות – התייחסות לכל הקמפוס בכללותו. 
.14 בתי חולי ומוסדות רפואיי ששטח עולה על 500 מ" –ר התייחסות לכל הקמפוס בכללותו. 
.15 כפרי נוער – התייחסות לכל הקמפוס בכללותו. 
 פרק 
 500
מס' הוראה 
 503
ש ההוראה 
הכ נת תיק שטח 
תחולה 
דצמבר 93 
עדכו 
נובמבר 
 2009
 
עמוד 7 
מתו 7 
 
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי 
 
 
 
נספח ב' 
 
נתוני עיקריי לשלבי הראשוני לטיפול באירוע 
 
 
ש העסק/מבנה ___________________________________________________ 
כתובת___________________________________________________________ 
טלפו: _______________ המפתחות נמצאי __________________________ 
 
מיקו מפסק זר ראשי: _____________________________________________ 
 
גנרטור: קיי/לא קיי .
 
מיקו ברזי כיבוי עיקריי 3" __________________________________________ 
 
בעלי תפקידי בעסק/מבנה 
ש העובד תפקיד ' טל בבית נייד כתובת 
 
 
 
 
 
סיכוני עיקריי ___________________________________________________ 
_ _______________________________________________________________
________________________________________________________________
__ ______________________________________________________________
 
 
חומרי מסוכני 
ש החומר מס' "או מ ש החומר מס' "או מ מיקו 
 
 
 
 
 
נתוני חיוניי נוספי _______________________________________________ 
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 
 
 
 
 

נתיבים ירוקים  |  הנדסת מבנים ובטיחות
יעוץ בטיחות | תוכניות בטיחות למבנה ציבור | תוכניות כיבוי אש | כתב כמויות | רישוי עסקים | תיק שטח | בטיחות באירוע המוני | תוכנית לניהול הבטיחות
הדרכות לעבודה בגובה
לייבסיטי - בניית אתרים