052-8708655
  052-2708655
E_mail: road10@walla.com

 

 

הנדסת מבנים בטיחות ונגישות  |  רישוי עסק
שירותים ויעוץ בטיחות
 | 
הדרכות בטיחות
הסמכות לתקני איכות
   כיבוי אש

 
 

בדיקת מתקני שעשועים

דף הבית >> בדיקת מתקני שעשועים
בדיקת מתקני שעשועים

מתקן שעשועים נדרש לעמוד בדרישות התקן הישראלי 1498:
מתקני משחקים על חלקיו. התקן הנ"ל למעט שינויים ותוספות המצוינים בו זהה
לתקן האירופי EN 1176 חלקים 1-7. בת"י 1498 חלק 7 מתקני משחקים:
מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול נמצאות הנחיות לגבי תדירות הבדיקות ומהותן.

בחינת תיפקוד חודשית
בחינת תפקוד מפורטת יותר, הבוחנת פעולה ויציבות של המתקן, במיוחד בעקבות בליה.
בחינת תפקוד תיערך כל חודש, או לפי הוראות היצרן.
יש לשים לב במיוחד לחלקים שהם "אטומים לכל ימי חייהם".
הבחינה תיערך על-ידי בעלי המתקן או האחראים לו.
תיקון פגמים ללא דיחוי
אם מתגלים בבחינות פגמים חמורים העלולים לסכן את הבטיחות, יתוקנו הפגמים ללא דיחוי.
אם הדבר בלתי אפשרי, יש להבטיח שלא יעשה עוד שימוש במתקן, למשל באמצעות ביטול
האפשרות להניעו, או על-ידי סילוקו.
אם צריך להרחיק מהאתר חלק של המתקן, למשל לצורך תחזוקה, יסולקו כל אמצעי העיגון או
חלקי היסודות שנותרו בקרקע, או יוגנו והאתר יובטח.

בשוק קיימים מס' חברות הנותנות כעסקת חבילה תחזוקה ובדיקות חודשיות ושנתיות
(בדיקה תלת שנתית ניתנת ע"י מכון התקנים במסגרת פיקוח על תו תקן).
למרות שהתקן התקף כיום אינו מחייב הפרדה בין הגוף המתחזק לגוף המפקח על התיחזוק ,
הרי ברור שסיטואציה זו אינה בריאה ומומלץ במקרה זה להפריד "רשויות".
הפרדת "הרשויות" מבטיח שלא יהיה ניגוד אינטרסים ,עיגול פינות בנושאי בטיחות והתיקונים
יבוצעו בלוח זמנים התואם את רמת החומרה.

שירותים
בדיקה חודשית למתקני המשחקים לתקינות ע"פ דרישות ת"ע 1498
ריכוז הליקויים בדו"ח ביצוע
פיקוח ובקרה מול החברה המתחזקת
תיאם ובקרה אחר הביקורת השנתית.

לפרטים נוספים התקשר 052-8708655 או צור קשר >>
 

נתיבים ירוקים  |  הנדסת מבנים ובטיחות
יעוץ בטיחות | תוכניות בטיחות למבנה ציבור | תוכניות כיבוי אש | כתב כמויות | רישוי עסקים | תיק שטח | בטיחות באירוע המוני | תוכנית לניהול הבטיחות
הדרכות לעבודה בגובה
לייבסיטי - בניית אתרים