052-8708655
  052-2708655
E_mail: road10@walla.com

 

 

הנדסת מבנים בטיחות ונגישות  |  רישוי עסק
שירותים ויעוץ בטיחות
 | 
הדרכות בטיחות
הסמכות לתקני איכות
   כיבוי אש

 
 

הגשת תוכניות לרישוי עסק

דף הבית >> מאמרים >> הגשת תוכניות לרישוי עסק
 
 
 להורדת קובץ הדפסה להנחיות לעריכת תוכנית לעסק לחץ/י כאן
 
הנחיות לעריכת תוכנית לעסק, כחלק מהדרישות
לקבלת רשיון עסק לפי חוק רישוי עסקים
 
 
לפי תקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות) התש"ס – 2000 , פרק ג' סעיף א' 4 (ב) חייבים להגיש את התוכניות הבאות:
 
  • תרשים סביבה
  • מפה מצבית
  • תוכנית העסק
 
בפרק ה' לתקנות הנ"ל יש פירוט על אופן הגשת החומר.
התוכניות המוגשות יהיו בקנה מידה 1:100, זולת אם נדרש קנ"מ אחר להצגת פרטי התכנון.
 
התוכנית תוכן ע"י מהנדס רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים ואדריכלים. במבנה פשוט , אפשר שהתוכנית תוכן גם ע"י הנדסאי רשוי. התוכנית צריכה להיחתם על יד בעל מקצוע מוסמך.
 
כדי להקל על הגשת החומר ובדיקתו, מוגש בזה פירוט שמפרט את המתכונת שבה נדרש להגיש את התוכניות והנספחים.
 
 
תרשים   12.  ( א ) תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2500 או בקנה מידה אחר , אם נחוץ כך
סביבה                   בנסיבות העניין.
                      ( ב )בתרשים סביבה יצוינו  -
                      ( 1 ) הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגש בקו עבה, בציון מספרם כמופיע
                             בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969.
                      ( 2 ) מספרה חלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים
                              מגבול החלקה שבה מצוי העסק.
                      ( 3 )  הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.
 
 
מפה        13.  (א )  מפה מצבית תיערך בקנה מידה 1:250 או בקנה מידה אחר אם נחוץ כך
מצבית                   בנסיבות העניין.
                      ( ב )   במפה המצבית יצוינו  -

 
 
תכנית    14 ( א ) תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן, תכנית       
 עסק                   העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם נדרש בנסיבות מיוחדות , את
                            עריכתה בקנה מידה אחר.
( ב )  בתוכנית התנוחה יפורטו כל אלה:
1.
 
                  ( ג )  שני חתכים כמפורט להלן:
 
              ( ד ) בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים רבועים לפי שימושיהם השונים והקומה
                      שבה הם מצויים , וכן סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים.
 
יש להגיש את התכנית ב-  ____________  עותקים
 
הערה: אלו הן חלק מדרישות רישוי עסקים, לעסקים הטעונים רישוי. אנו נוביל אותך בבטחה במבוך משרדי הממשלה עד לקבלת רישוי העסק .
 
 
אנו נשמח לעשות זאת עבורך, נתיבים ירוקים 0528708655
     
 
 
 
 
 
 

נתיבים ירוקים  |  הנדסת מבנים ובטיחות
יעוץ בטיחות | תוכניות בטיחות למבנה ציבור | תוכניות כיבוי אש | כתב כמויות | רישוי עסקים | תיק שטח | בטיחות באירוע המוני | תוכנית לניהול הבטיחות
הדרכות לעבודה בגובה
לייבסיטי - בניית אתרים